บุคลากร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ กรีฑาวุฒิ-ทนงจิตร-.jpg

ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ  ทนงจิตร

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสมชาย  แววศรี

ค.อ.ม. เครื่องกล

นายอนุรักษ์  กลางแก้ว

ค.อ.ม. อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเจริญพร เจตอธิการ

ศ.ษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายเทพลิขิต ศิริวงศ์

ค.ม. การบริหารการศึกษา

นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย

ปทส. เชื่อมและประสาน

นายกตนนท์  นาทัน

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายถาวร  สีถาการ

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายสมปอง เพิ่มพูล

ปทส. เชื่อมและประสาน

นายสามารถ เวชอุดม

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

นายกิตติศักดิ์ แนวบุตร

ค.อ.ม. โยธา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวสุวรีย์-โสวะภาสน์.jpg

นายวิสันต์  ขาววงศ์

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายอนุชิต  มุงคุณการ

วศ.บ. เครื่องกล

นางสาวสุวรีย์  โสวะภาสน์