วท.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานประกอบการ (MOU) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส ๑๙๙๗