วท.อุบลฯ และวก.วาชินชำราบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท ศูนย์เทคนิค (๒๐๐๖) จำกัด